معرفی کارکنان

معاون مدیرکل مدیریت بحرانروح الله سرگزی

معاون مدیرکل مدیریت بحران 

شماره تماس : 31127307

رئیس گروه امور حوادث

مریم آتش زر

رییس گروه امور حوادث

شماره تماس : 31127403

کارشناس بازسازی سمانه گلی

کارشناس بازسازی

شماره تماس : 31127402

کارشناس مطالعات

غلامحسن کیخواه نژاد

کارشناس مطالعات

شماره تماس : 31127405

مسـول دفتر

علی ناصری

مسـول دفتر

شماره تماس :4-31127303

کارشناس

غلامرضا شیخی

کارشناس

شماره تماس : 31127408

ناهید رضایی

ناهید رضایی

کارشناس

31127404

عباسعلی راشکی

عباسعلی راشکی

کارشناس

31127414