معرفی مدیر

فعالیت در طی 22 سال سوابق شغلی در استانداری به عنوان بخشدار ایرندگان ؛ معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری زاهدان ؛ سرپرست معاون اداری و مالی فرمانداری زاهدان ؛ سرپرست بخشداری مرکزی زاهدان ؛ سرپرست فرمانداری زاهدان و مدیرکل مدیریت بحران استان 

شماره تماس: 31127305