معرفی مدیر

 

مدیرکل مدیریت بحران

عباسعلی ارجمندی

شماره تماس: 31127305