آئین نامه ها و قوانین

سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - تاریخ صدور: ۳ اردیبهشت ۱۳۸۴ ]
واژگان دوزبانه مرجع مدیریت بحران
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - تاریخ صدور: ۴ بهمن ۱۳۹۶ ]
قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - تاریخ صدور: ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ ]
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ]
آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۳ مهر ۱۳۹۷ - تاریخ صدور: ۲۱ آذر ۱۳۸۸ ]