اولین کارگروه تشکلهای مردم نهاد با موضوع نقش تشکلهای اجتماعی در کاهش آسیبها و ارتقاء سرمایه اجتماعی و با حضور دکتر اکبری معاون محترم مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در تاریخ 97/10/5 در محل سالن خاتم استانداری برگزار گردید.