سومین جلسه امداد و نجات و آموزش همگانی استان در محل سالن جلسات جمعیت هلال استان در تاریخ 97/9/25 به منظور برنامه ریزی در خصوص برنامه های روز کاهش اثرات بلایای طبیعی و هماهنگی و آمادگی و تهیه طرح پاسخگویی به زلزله احتمالی شهر تهران ( شهریار) و آموزش آمادگی در برابر مخاطرات تشکیل گردید.

دومین جلسه کارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی استان در تاریخ 97/5/24 در خصوص طرح جامع امداد و نجات شهر زاهدان و برنامه ریزی در خصوص اربعین حسینی برگزار گردید.

اولین جلسه کارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی استان در تاریخ 97/2/22 در خصوص ارائه گزارش طرح امداد و نجات نوروزی سال 97 و ارائه گزارش فعالیتهای جمعیت در هفته هلال احمر تشکیل گردید.