سومین جلسه کارگروه خشکسالی ، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی مورخ 97/10/24 در محل سازمان جهاد کشاورزی برگزار 

جلسه کارگروه خشکسالی با موضوع مقابله با ملخ های صحرایی در محل سازمان جهاد کشاورزی روز سه شنبه مورخ 98/2/17 تشکیل گردید.

جلسه کارگروه