سومین جلسه کارگروه خشکسالی ، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی مورخ 97/10/24 در محل سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید.