اولین کارگروه امنیت مورخ 97/3/2 درخصوص بررسی طرح شاک در استانداری برگزار گردید.

دومین کارگروه امنیت مورخ 97/3/10 جهت کارشناسی شهرستانهای معین براساس دستورالعمل شاک برگزار گردید.

سومین کارگروه امنیت مورخ 97/4/26 در خصوص بومی سازی طرح شاک در استانداری برگزار گردید.