اولین کارگروه زلزله استان در تاریخ 97/11/9 در محل ساختمان راه و شهرسازی تشکیل گردید.