جلسه بررسی اولویتهای برنامه مدیریت جامع تالاب هامون

جلسه بررسی اولویتهای برنامه مدیریت جامع تالاب هامون

جلسه بررسی اولویتهای برنامه مدیریت جامع تالاب هامون روز دوشنبه مورخ 98/6/26 به ریاست مدیرکل مدیریت بحران و با حضور نماینده سازمان ملل متحد و مدعوین ، در محل سالن جلسات مدیریت بحران تشکیل گردید.

با عنایت به بازدید تیم مشاور و نمایندگان محترم برنامه عمران ملل متحد از منطقه هامون به منظور تدوین طرح پیشنهادی برای جذب منابع مالی از اتحادیه اروپا و با توجه به تمرکز اصلی طرح های پیشنهادی احتمالی بر دو موضوع ((توانمند سازی اقتصادی جامعه محلی )) و ((حفاظت محیط زیست و احیاء تالاب هامون))  این جلسه به منظور اجرایی نمودن اولویتهای  برنامه مدیریت جامع تالاب هامون تشکیل گردید.

جلسه هامون

۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۰۹