جلسه کمیته تدفین کارگروه تخصصی بیمه ، بازتوانی ، توزیع ماشین آلات ، آواربرداری ساختمانها ، آتش نشانی ، مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان

جلسه کمیته تدفین کارگروه تخصصی بیمه ، بازتوانی ، توزیع ماشین آلات ، آواربرداری ساختمانها ، آتش نشانی ، مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان

جلسه کمیته تدفین کارگروه تخصصی بیمه ، بازتوانی ، توزیع ماشین آلات ، آواربرداری ساختمانها ، آتش نشانی ، مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان صبح روز یکشنبه مورخ 98/6/17 در محل سالن جلسات حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید. اعضای شرکت کننده در جلسه به بحث و تبادل نظر و تعیین و تبیین شرح وظایف اعضای کمیته پرداختند.

جلسه کارگروه

۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۳۴