جلسه تأمین آب شهر زاهدان

جلسه تأمین آب شهر زاهدان
 
پیرو هماهنگی بعمل آمده با دستگاههای اجرایی ذیربط جلسه تأمین آب شهر زاهدان به ریاست مدیرکل مدیریت بحران و حضور فرمانداری زاهدان رأس ساعت ۱۲ روزچهارشنبه مورخ   ۹۸/۴/۲۶ در محل سالن جلسات مدیریت بحران تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی مقرر گردید دستگاههای مزبور اقدام لازم را در اسرع وقت انجام دهند.

 

جلسه آب زاهدان

۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۷:۳۱