جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران با موضوع مبارزه با ملخهای صحرایی راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/3/18 در محل سالن جلسات مدیریت بحران استان با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل گردید. در این جلسه ضمن اخذ گزارشات اقدامات انجام شده راه حلهای موجود جهت رفع بحران در اسرع وقت مورد بحث قرار گرفت.

جلسه شورا

 

جلسه شورا

۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۴۸