مشارکت اداره کل بحران در جلسه ویدئو کنفرانس اعمال مدیریت دانش در مدیریت بحران کشور

مشارکت اداره کل بحران در جلسه ویدئو کنفرانس اعمال مدیریت دانش در مدیریت بحران کشور

مشارکت اداره کل بحران در جلسه ویدئو کنفرانس اعمال مدیریت دانش در مدیریت بحران کشور همگام با تمام کشور 

در این جلسه اهداف مدیریت دانش و برنامه های لازم برای رسیدن به اهداف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 


۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۰:۳۶