بازدید و شرکت در جلسه مشترک مدیرکل بحران و ریاست پارک علم و فناوری استان

بازدید و شرکت در جلسه مشترک مدیرکل بحران  و ریاست پارک علم و فناوری استان

صبح امروز طی بازدید و شرکت در جلسه مشترک ما بین مدیرکل مدیریت بحران  و ریاست پارک علم و فناوری استان موارد مرتبط با مدیریت بحران مطرح گردید و راهکارهای تعامل طرفین و استفاده از ظرفیت علمی شرکتهای دانش بنیان داخل استان برای رفع بحران های موجود و شناساندن استعداد های بالقوه استان در سطح ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بازدید

بازدید

۱۴ آذر ۱۴۰۱ ۱۹:۰۵