جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص سند جامع آموزش مدیریت بحران استان

جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص سند جامع آموزش مدیریت بحران استان

بحث و تبادل نظر در خصوص سند جامع آموزش مدیریت بحران استان به ریاست معاون اداره کل مدیریت بحران و دستگاههای ذیربط صبح امروز تشکیل گردید در این جلسه ضمن رفع نواقص رهنمودهای لازم بیان گردید.

عکس جلسه سند آموزشی

۲۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۱۰