جلسه راهبردی آبخیزداری و مدیریت منابع آب استان

جلسه راهبردی آبخیزداری و مدیریت منابع آب استان

پیرو جلسه کارگروه راهبردی آبخیزداری و مدیریت منابع آب استان به ریاست استاندار محترم و به منظور بررسی میزان استحصال سیلابهای ناشی از سامانه های بارشی تشکیل گردید و برای پی گیری موضوع جلسه ای در محل دفتر مدیرکل اداره کل بحران تشکیل گردید.

جلسه ستاد

۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۵۶