بازدید از روند انتقال آب از چاه نیمه های 4 به 3 و 2 به 1 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیرکل مدیریت بحران استان

بازدید از روند انتقال آب از چاه نیمه های 4 به 3 و 2 به 1 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیرکل مدیریت بحران استان

در روز دوشنبه مورخ 1400/9/22 به منظور بازدید از روند انتقال آب از چاه نیمه های 4 به 3 و 2 به 1 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیرکل مدیریت بحران استان و مدیران شرکت های آب و فاضلاب ، آب منطقه ای و برق منطقه ای در محل حضور یافتند و ضمن بازدید و پایش مشکلات و موانع موجود توصیه های زیر را بیان نمودند.

1-تسریع در روند انتقال جابجایی آب چاه نیمه ها با راه اندازی موتورهای دیزلی و اکترو پمپهای منتقل شده از کرمان

2-تأمین سوخت نفت گاز دستگاههای فعال در پروژه از طریق شرکت نفت استان و تأمین نفت سفید برای عوامل کارگاهی فعال در محل و افزایش ایمنی از طریق ایجاد روشنایی مناسب

بازدید از چاه نیمه ها  
بازدید از چاه نیمه ها
بازدید از چاه نیمه ها
بازدید از چاه نیمه ها
بازدید از چاه نیمه ها

۲۳ آذر ۱۴۰۰ ۰۹:۵۵