جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان

جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
اولین جلسه ستاد پیشگیری, هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مورخ ۱۴۰۰/۱/۲
 با موضوع بررسی وضعیت بیماری کرونا در سطح استان ویژه ویروس جهش یافته انگلیسی
۲ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۳۸