اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در استان

اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در استان

به گزارش خبرگذاری ایرنا و دانشگاه علوم پزشگی زاهدان 75 درصد از خانوارهای استان دارای سفیر سلامت می باشند.

به منظور ارتقای سطح سواد سلامت و بهداشت خانواده ها برای تغییر شیوه و اصلاح سبک زندگی ، طرح هر خانه یک پایگاه سلامت از تابستان سالجاری در سطح استان در حال اجراست. در قالب این طرح ، محتوای آموزشی در حوزه بهداشت و پیشگیری از بیماریها به ویژه بیماری های غیر واگیردار ، کنترل عوامل خطر این بیماری ها ، پیشگیری از حوادث و سوانح و درمان و توانبخشی به سفیران یا داوطلبان سلامت ارایه می شود تا این آموزه ها در درون خانواده نهادینه گردد.

بر این اساس هر خانوار یک نفر را به عنوان سفیر سلامت در سه سطح پیشگیری ، درمان و کمکهای اولیه و بازتوانی برای حضور در کلاس های آموزشی معرفی و هر رابط سلامت 20سفیر سلامت را سرپرستی می کند. از سفیران سلامت در اجرای طرح شهید سلیمانی برای کنترل و پایش بیماری ناشی از ویروس کرونا استفاده می شود که نتیجه آن رضایت بخش بوده است.

سفیر سلامت

۱۷ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۵۹