گزارش بارندگی های استان در سال زراعی 98 - 99

گزارش بارندگی های استان در سال زراعی 98 - 99

سامانه بارشی قوی که در دیماه سال 1398 بوقوع پیوست و نتیجه آن بارندگی های سنگین و فوق سنگین در سطح استان بود در نوع خود بی سابقه بود که 155 نقطه استان را درگیر نمود و بارندگی های 28 ایستگاه استان بیش از 100 میلیمتر و در 78 ایستگاه بین 50 تا 100 میلیمتر بوده است.

جناب آقای ارجمندی مدیرکل مدیریت بحران بیان نمود در سال زراعی 98- 99 بیشترین مجموع بارندگی در برخی نقاط استان به ترتیب

رتبه اول 464 میلیمتر  فنوج

رتبه دوم 320 میلیمتر راسک و قصرقند

رتبه سوم 306 میلیمتر نیکشهر

و هیرمند با 5/66 میلیمتر در رتبه آخر استان قرار دارد. 

زاهدان نیز 133 میلیمتر

همچنین در صد تغییرات بارندگی سال زراعی 98 - 99 نسبت به سال زراعی 97- 98 به ترتیب 

رتبه اول زرآباد 462 درصد 

رتبه دوم میرجاوه با 110 درصد 

و همچنین زاهدان 69 درصد 

مقدار بارش پهنه ای استان در سال زراعی 98- 99 برابر 5/190 میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 2/46 در صد و نسبت به بلند مدت 2/67 درصد افزایش داشته است.

 

بارندگی

۱۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۳۷