برگزاری جلسه تبیین نتایج علمی در خصوص وضعیت استان از نظر خطر پذیری زلزله و شبکه لرزه نگاری حاصل از تحقیقات تیم ژؤفیزیک دانشگاه زنجان

برگزاری جلسه تبیین نتایج علمی در خصوص وضعیت استان از نظر خطر پذیری زلزله و شبکه لرزه نگاری حاصل از تحقیقات تیم ژؤفیزیک دانشگاه زنجان

جلسه تبیین نتایج علمی در خصوص وضعیت استان از نظر خطر پذیری زلزله و شبکه لرزه نگاری حاصل از تحقیقات تیم ژؤفیزیک دانشگاه زنجان روز دوشنبه مورخ 99/6/24 در محل سالن اجتماعات مدیریت بحران و به ریاست مدیرکل مدیریت بحران و دستگاههای اجرایی مربوطه تشکیل گردید. در این جلسه آقای دکتر قدس نماینده دانشگاه زنجان به گزارش اقدامات و نتایج آنها در استان را به طور مشروح بیان نمودند. و حاضرین نقطه نظرات را بیان نمودند.

جلسه دکتر قدس جلسه دکتر قدس

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۲۴