جلسه ارایه گزارش برنامه جامع مهار و کنترل گرد و غبار در دشت سیستان

جلسه ارایه گزارش برنامه جامع مهار و کنترل گرد و غبار در دشت سیستان

جلسه ارایه گزارش برنامه جامع مهار و کنترل گرد و غبار در دشت سیستان در روز پنج شنبه مورخ 98/2/25 در محل سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران و به ریاست مدیرکل مدیریت بحران و حضور دستگاههای مربوطه تشکیل گردید در این جلسه ضمن استماع گزارش تهیه شده توسط مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور نقطه نظرات کارشناسی اخذ و تصمیمات مناسب اخذ گردید.

جلسه گرد و غبار

 

 

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۰۴