[جلسه بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل 98

[جلسه بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل 98

جلسه بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل 98 روز سه شنبه مورخ 23 اردیبهشت سال جاری بمنظور بررسی و تصویب کدهای ارتفاعی بازسازی روستاهای در حریم رودخانه ها و بررسی پدیده فرسایش خندقی در استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و با حضور دستگاههای ذیربط تشکیل گردید در این جلسه پس از توضیحات نمایندگان پژوهشکده سوانح طبیعی و نظرات حضار تصمیمات لازم اخذ گردید.

جلسه بازسازی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۲۳