جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان

جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان

جلسه مدیریت بیماری کرونای استان صبح روز چهارشنبه مورخ 98/1/20درمحل سالن جلسات استانداری با حضور استاندار محترم تشکیل گردید مدعوین ضمن ارائه گزارش اقدامات پیشنهادات خود را برای کنترل بیشتر بیماری بیان داشتند و در انتها تصمیمات مصوب گردید.

جلسه مدیریت کرونا

۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹:۳۶