جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا

جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا

جلسه ستاد مدیریت کرونای استان صبح روز پنج شنبه مورخ 98/1/14 با حضور استاندار محترم در محل سالن جلسات استانداری تشکیل گردید در این جلسه ضمن ارایه گزارش اقدامات پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات لازم مورد تصویب قرار گرفت.

ستاد مدیریت بیماری کرونا

۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ۱۱:۰۰