جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان

جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
جلسه مدیریت کرونا به ریاست استاندار و با حضور دکتر حریرچی معاون محترم وزیر بهداشت و درمان کشور امروز مورخ 98/1/7در محل سالن جلسات استانداری تشکیل گردید.
در این جلسه ضمن استماع گزارش اقدامات انجام شده چاشها و موانع روبرو جهت پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری مورد بحث قرار
گرفت و تصمیمات مقتضی اخذ گردید
۷ فروردین ۱۳۹۹ ۲۱:۰۰