جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا

جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونای استان رآس ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 98/12/25 در محل سالن جلسات اجتماعات استانداری و به ریاست استاندار محترم تشکیل گردید.در این جلسه ضمن اریه گزارش از آخرین وضعیت بیماری و اقدامات انجام شده آقای مهندس موهبتی استاندار محترم نیز ضمن تأکید بر آمادگی کلیه دستگاهها تا عادی شدن شرایط بیان نمودند عمل به تمامی بندهای مصوبات در راستای مدیریت بیماری کرونا الزامی است و در حکم مصوبات شورای امنیت ملی است.
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۰۵