جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

صبح روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران به منظور اتخاذ تمهیدات لازم و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برگزار گردید در این جلسه ضمن بررسی شرایط امکانات و اقدامات مورد نیاز مورد تبادل نظر قرار گرفت.

جلسه ستاد

 

۱۸ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۴۱