نمایش جزئیات

قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده

۲۵ مهر ۱۳۹۷

مجلس شورای اسلامی

استانداری استان سیستان و بلوچستان

۰


دریافت فایل

۲۹ خرداد ۱۳۹۲

قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه
ماده واحده  دولت و دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند با استفاده از اعتبارات ماده ) ۱۲ ( قانون تشکیل سازمان مدیریت
بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ و ماده ) ۱۰ ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ )منابع
ماده ) » ج« پیش بینی شده در بند ۲۱۶ ماده ) » ش« ( و بند ۲۲۴ ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی
ایران( و سایر منابع مرتبط اقدامات زیر را انجام دهند و دستگاه های اجرایی ذی ربط ملزم به اجرای آن می باشند:
۱  دولت می تواند در موارد تخریب های گسترده ناشی از حوادث غیرمترقبه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم ) ۱۳۸ )
قانون اساسی ور ااً ستاد راهبری بازسازی را مشابه مصوبه ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هیأت وزیران تشکیل دهد و اختیاراتی را به
کمیسیونی مرکب از وزیران مربوط واگذار نماید.
ستاد راهبری بازسازی موضوع این بند مکلف است همانند مصوبات ستاد مذکور را در ارتباط با تأمین زیرساخت های
موردنیاز مناطق آسیب دیده و جبران خسارت های وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متو یان حوادث
مذکور و ایجاد امکانات لازم برای پیشگیری از هر گونه حوادث غیرمترقبه و بحران احتمالی، حسب مورد تصویب و پس
از تأیید رئیس جمهور اعمال کند.
۲  از تاریخ تصویب این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور با اختیارات قانونی در امر بازسازی مناطق آسیب دیده در
محدوده اختیارات ستاد مذکور در بند ) ۱( زیر نظر ستاد راهبری بازسازی عالیت می نماید.
۳  دولت مکلف است معادل مالیات ساخت ابنیه این مناطق را که از پیمانکاران اخذ می شود به عنوان کمک به پیمانکاران
طرف قرارداد پرداخت نماید.
به منظور تأمین هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیب دیده، متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهی به صورت علی
الحساب ظرف حداکثر دو هفته در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد. این اعتبار به نسبت پروانه های صادره مذکور در
اختیار شهرداری های شهرهای آسیب دیده قرار می گیرد.
همچنین تا پایان بازسازی، کسورات مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای آسیب دیده به ده درصد
( ۱۰% ( کسورات مذکور کاهش می یابد و احداث ابنیه مناطق روستایی آسیب دیده از پرداخت آن معاف می باشند. دولت
می تواند باقیمانده حق بیمه مذکور را از محل اعتبارات پیش بینی شده در صدر ماده واحده تأمین نماید.
۴  به هر واحد صنفی تولیدی  خدمات نی، کارگاه ها و کارخانه های آسیب دیده حداکثر مبلغ سیصد میلیون
( ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ( ریال و هر واحد صنفی توزیعی  خدماتی حداکثر مبلغ دویست میلیون ) ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ( ریال تسهیلات
با پایین ترین کارمزد تسهیلات صنف مربوط و بیشترین زمان تنفس ممکن با معر ی سازمان صنعت، معدن و تجارت
استان و تأیید رماندار مربوط پرداخت گردد.
تبصره  ستاد راهبری بازسازی موضوع بند ) ۱( این قانون می تواند مبالغ مذکور را ا زایش دهد.
۵  به منظور بازسازی ساختمان های دولتی و عمومی آسیب دیده، مساجد، حسینیه ها و امامزاده ها و اماکن تاریخی پس
از اعلام استانداری مربوط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعتبار موردنیاز در اختیار
وزارت راه و شهرسازی یا دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا پس از تعیین ردیف، عنوان طرح و اعتبار مصوب
هرکدام نسبت به عملیات اجرایی آنها اقدام نماید به گونه ای که ظرف دو سال کلیه عملیات اجرایی خاتمه یابد.
۶  بازپرداخت کلیه تسهیلات اعطایی قبل از وقوع حادثه به ا راد آسیب دیده )اعم از تولیدی و غیرتولیدی، در شهرها و
روستاها( به مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تأمین می شود.
همچنین استفاده از تسهیلات تخصیصی اعم از مسکونی و غیرمسکونی شهری و روستایی، مشروط به نداشتن بدهی قبلی،
نداشتن چک برگشتی، تأهل و حداکثر سن نمی باشد. پرداخت تسهیلات بانکی جهت ساخت، بازسازی و مقاوم سازی مجدد
برای ا رادی که در گذشته از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند ولی ساختمان مذکور آسیب دیده و یا از بین ر ته، بلامانع
است.
۷  به منظور جبران خسارت ها و تأمین نیازهای ضروری بخش کشاورزی مناطق آسیب دیده، تسهیلاتی با حداقل کارمزد
و بیشترین زمان تنفس ممکن از محل منابع صندوق توسعه کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.
۸  دولت مکلف است اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده نمودن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیش ساخته برای
اسکان موقت و به همین میزان قطعات پیش ساخته برای اسکان دائم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا در
صورت بروز حادثه به سرعت در مناطق آسیب دیده مورد استفاده قرار گیرد.
۹  احکام این قانون در مورد حوادث غیرمترقبه از تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ نیز لازم الاجراء است.
قانون وق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس
شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.


اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.